Trung tâm Quản Lý Nhà và Giám Định Xây Dựng

TT Quản Lý Nhà và Giám Định Xây Dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, được thành lập theo Quyết định số 182/2005/QĐ-UB ngày 30/9/2005 của UBND thành phố và hoạt động theo Quyết định số 600/QĐ-SXD-TCCB ngày 06/08/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng.

Là đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Xác định mục tiêu hoạt động của Trung tâm là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Xem thêm

KHÁCH hàng - đối tác

Tiếng Việt