Trung tâm Quản Lý Nhà và Giám Định Xây Dựng

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, được thành lập theo Quyết định số Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng và có trách nhiệm phối hợp với các phòng – ban thuộc Sở Xây dựng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao..

Trung tâm thực hiện chức năng quản lý vận hành nhà thuộc sở hữu nhà nước, giám định hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng, lưu trữ và thông tin xây dựng và các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà và các công trình xây dựng khác.

Xem thêm

Tin tức