[Tin nội bộ] 05/01/2022

THÔNG BÁO THANH LÝ HỢP ĐỒNG

     Công trình: Nhà phố

     Địa điểm: số 8 đường số 4, KDC Kim Sơn, phường Tân Phong Quận 7.

 

Căn cứ Hợp đồng số 75A/2015/HĐ-TTXD-KĐ ngày 14 tháng 9 năm 2015 giữa Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây dựng Đại Tín và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc kiểm định tường rào và một phần diện tích sân –nhà liền kề công trình đang thi công và nhận định nguyên nhân gây hư hỏng công trình “ Nhà phố tại địa điểm số 8 đường số 4, KDC Kim Sơn, phường Tân Phong Quận 7″. (Giá trị ký kết: 5.000.000 đồng);

Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 110 ngày 23/9/2015  của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 2.500.000 đồng đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

Căn cứ Giấy mời họp số 222/GM-QLNGĐXD ngày 26/11/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc Họp về nghiệm thu; thanh lý  gói thầu kiểm định tường rào và một phần diện tích sân –nhà liền kề công trình đang thi công và nhận định nguyên nhân gây hư hỏng công trình;

Căn cứ thông báo số 2712/TB-QLNGĐXD-TNKĐ ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 75A/2015/HĐ-TTXD-KĐ ngày 14 tháng 9 năm 2015;

Đến thời điểm hiện nay ngày 13/12/2021, Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây dựng Đại Tín vẫn chưa cử đại điện đến Trung tâm để dự họp theo các giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo khoản 9.2 Điều 9: ʻʻVề Thanh lý hợp đồng hợp đồng được xem là thanh lý khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng; hoặc Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng và không có sự thỏa thuận kéo dài thời gian hoặc hợp đồng bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ hoặc hợp đồng tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng kinh tế ˮcủa Hợp đồng số 75A/2015/HĐ-TTXD-KĐ ngày 14 tháng 9 năm 2015, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 5.000.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 2.500.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 2.500.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 75A/2015/HĐ-TTXD-KĐ ngày 14 tháng 9 năm 2015 giữa Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây dựng Đại Tín và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Nhà biệt thự

     Địa điểm: 16 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1.

 

Căn cứ Hợp đồng số 42/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2016  giữa Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc kiểm định định giá chất lượng hiện trạng và mức độ nguy hiểm của công trình “ Nhà biệt thự 16 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. (Giá trị ký kết: 25.500.000 đồng);

Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 339 ngày 15/7/2016 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 12.750.000 đồng từ Chủ đầu tư;

Căn cứ Giấy mời họp số 215/GM-QLNGĐXD ngày 26/11/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc Họp về nghiệm thu; thanh lý  gói thầu kiểm định định giá chất lượng hiện trạng và mức độ nguy hiểm của công trình;

Căn cứ thông báo số 2706/TB-QLNGĐXD-TNKĐ ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 42/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2016;

Đến thời điểm hiện nay ngày 13/12/2021, Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen vẫn chưa cử đại điện đến Trung tâm để dự họp theo các giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo khoản 19.2 Điều 19: Về chấm dứt hợp đồng bởi nhà thầu “ Chủ đầu tư không thanh toán tiền cho nhà thầu theo hợp đồng…. và Điều 22 về Quyết toán và thanh lý hợp đồng của Hợp đồng số 42/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 25.500.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 12.750.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 12.750.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 42/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2016 giữa Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hoa Sen và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Nhà để xe đạp –xe máy

     Địa điểm: 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Căn cứ Hợp đồng số 87/HĐ-TTXD-KĐ ngày 19 tháng 10 năm 2015 giữa Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình để cải tạo thay đổi công năng sử dụng từ nhà để xe thành hội trường. Thẩm tra bản vẽ kết cấu và Dự toán cải tạo của công trình “ Nhà để xe đạp –xe máy”. (Giá trị ký kết: 67.303.000 đồng

       Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 151 ngày 05/11/2015 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 33.651.500 đồng từ Chủ đầu tư;

Căn cứ Giấy mời họp số 219/GM-QLNGĐXD ngày 26/11/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng Họp về nghiệm thu; thanh lý  gói thầu kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình để cải tạo thay đổi công năng sử dụng từ nhà để xe thành hội trường.;

Căn cứ thông báo số 2710/TB-QLNGĐXD-TNKĐ ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 87/HĐ-TTXD-KĐ ngày 19 tháng 10 năm 2015;

Đến thời điểm hiện nay ngày 13/12/2021, Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè  vẫn chưa cử đại điện đến Trung tâm để dự họp theo các giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Khoản 10.2 Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng ʻʻVề Thanh lý hợp đồng mặc nhiên: hợp đồng được xem là mặc nhiên được thanh lý khi: khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng; hoặc bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ … ˮ của Hợp đồng số 87/HĐ-TTXD-KĐ ngày 19 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 67.303.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 33.651.500 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B  : 33.651.500 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 87/HĐ-TTXD-KĐ ngày 19 tháng 10 năm 2015 giữa Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè  và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Nhà phố

     Địa điểm: 16B Sông Đà, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Hợp đồng số 76/HĐ-TTXD-KĐ ngày 17/9/2015 giữa Công ty cổ phần Én Việt và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng để cải tạo nâng tầng có quy mô: Trệt, 03 lầu, mái thượng mái tôn công trình “Nhà phố 16B Sông Đà, phường 2, Quận Tân Bình” (Giá trị ký kết: 24.670. 0000 đồng);

Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 103 ngày 17/9/2015 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 12.335.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

Căn cứ Giấy mời họp số 221/GM-QLNGĐXD ngày 26/11/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc Họp về nghiệm thu; thanh lý gói thầu kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng công trình;

Căn cứ thông báo số 2711/TB-QLNGĐXD-TNKĐ ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 76/HĐ-TTXD-KĐ ngày 17/9/2015;

Đến thời điểm hiện nay ngày 13/12/2021, Công ty cổ phần Én Việt vẫn chưa cử đại điện đến Trung tâm để dự họp theo các giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Khoản 10.2 Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng ʻʻVề Thanh lý hợp đồng mặc nhiên: hợp đồng được xem là mặc nhiên được thanh lý khi: khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng; hoặc bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ … ˮ của Hợp đồng số 76/HĐ-TTXD-KĐ ngày 17/9/2015, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 24.670.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 12.335.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B :12.335.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 76/HĐ-TTXD-KĐ ngày 17/9/2015 giữa Công ty Cổ phần Én Việt và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Nhà Phố

     Địa điểm: 28 Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình

Căn cứ Hợp đồng số 55/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2015 giữa Ông Trịnh Văn Việt và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc kiểm định đánh giá chất lượng của công trình. Lập biện pháp kỹ thuật sữa chữa và dự toán chi phí sữa chữa hư hỏng công trình nhà Phố 28 Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình. (Giá trị ký kết: 23.921.000 đồng)

Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 218 ngày 28/12/2015 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 11.960.500 đồng từ Chủ đầu tư;

Căn cứ Giấy mời họp số 220/GM-QLNGĐXD ngày 26/11/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng Họp về nghiệm thu; thanh lý  gói thầu kiểm định đánh giá chất lượng của công trình. Lập biện pháp kỹ thuật sữa chữa và dự toán chi phí sữa chữa hư hỏng công trình;

Căn cứ thông báo số 2707/TB-QLNGĐXD-TNKĐ ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 55/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2015;

Đến thời điểm hiện nay ngày 13/12/2021, Ông Trịnh Văn Việt vẫn chưa đến Trung tâm để dự họp theo các giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Khoản 10.2 Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng ʻʻVề Thanh lý hợp đồng mặc nhiên: hợp đồng được xem là mặc nhiên được thanh lý khi: khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng; hoặc bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ … ˮ của Hợp đồng số 55/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2015, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) :  921.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 11.960.500 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 11.960.500 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 55/HĐ-TTXD-KĐ ngày 08 tháng 7 năm 2015 giữa Ông Trịnh Văn Việt và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Nhà Phố

     Địa điểm: 199/79 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh

Căn cứ Hợp đồng số 58A/2017/HĐ-QLNGĐXD-KĐ ngày 02 tháng 12 năm 2017 giữa Ông Bạch Quang Tùng và Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc kiểm định để lập biện pháp tháo dỡ công trình 199/79 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh. (Giá trị ký kết: 57.321.000 đồng);

 Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 138 ngày 12/12/2017 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng và khoản tạm ứng đợt 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 28.660.000 đồng từ Chủ đầu tư;

Căn cứ Giấy mời họp số 217/GM-QLNGĐXD ngày 26/11/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng Họp về nghiệm thu; thanh lý  gói thầu kiểm định để lập biện pháp tháo dỡ công trình 199/79 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh;

Căn cứ thông báo số 2708/TB-QLNGĐXD-TNKĐ ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 58A/2017/HĐ-QLNGĐXD-KĐ ngày 02 tháng 12 năm 2017 ;

Đến thời điểm hiện nay ngày 13/12/2021, Ông Bạch Quang Tùng vẫn chưa đến Trung tâm để dự họp theo các giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Khoản 11.2 Điều 11: ʻʻVề Thanh lý hợp đồng hợp đồng được xem là thanh lý khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng; hoặc Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng và không có sự thỏa thuận kéo dài thời gian hoặc hợp đồng bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ hoặc hợp đồng tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng kinh tếˮcủa Hợp đồng số 58A/2017/HĐ-QLNGĐXD-KĐ ngày 02 tháng 12 năm 2017 , Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) :  321.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 28.660.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 28.660.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 58A/2017/HĐ-QLNGĐXD-KĐ ngày 02 tháng 12 năm 2017  giữa Ông Bạch Quang Tùng và Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng được kết thúc.

Trân trọng./

Tiếng Việt