THÔNG BÁO V/v lựa chọn Đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu mua sắm văn phòng phẩm và Gói thầu thuê máy photo copy và bảo trì các trang thiết bị văn phòng năm 2022

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện “1/ Gói thầu mua sắm văn phòng phẩm; 2/ Gói thầu thuê máy photo copy và bảo trì các trang thiết bị văn phòng năm 2022”.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác mua sắm văn phòng phẩm; thuê máy photo copy và bảo trì các trang thiết bị văn phòng quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần gồm:

– Thư ngỏ về việc được nhận thực hiện gói thầu;

– Hồ sơ năng lực công ty;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Các hợp đồng tư vấn liên quan đến các gói thầu nêu trên;

– Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 11 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2022.

Trân trọng./.  

Tiếng Việt