THÔNG BÁO V/v mời các đơn vị Tư vấn tham gia các gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT gói thầu Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ các chung cư Lô R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, A, C lô C-D, 12 tầng, khu 30ha” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ các chung cư Lô R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, A, C lô C-D, 12 tầng, khu 30ha”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng kính mời các Nhà thầu Tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT; thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu, các gói thầu tương tự về cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ quan tâm nộp hồ sơ với nội dung như sau:

  1. Đối với năng lực của Tổ chức:

        – Văn bản xin tham gia công tác Tư vấn;

        – Hồ sơ năng lực của Nhà thầu Tư vấn (số lượng 01 cuốn);

        – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);

        – Các Hợp đồng Tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ;

        – Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Các Nhà thầu Tư vấn tham gia phải thực hiện đăng ký tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi Chủ đầu tư phê duyệt chỉ định thầu.

  1. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ chuyên gia thẩm định đấu thầu:

        Thành viên Tổ chuyên gia phải có có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của Pháp luật về đấu thầu và bằng cấp chuyên môn phù hợp.

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

        3.1. Thời gian: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Thông báo này.

        3.2. Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: Nhà thầu Tư vấn quan tâm nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) nội dung “Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT” hoặc “Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu”./.

Bài viết khác

Tiếng Việt