THÔNG BÁO Về việc tham gia tư vấn cho gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật”, “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật”, “Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Thi công xây dựng”, “Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thi công xây dựng”, “Tư vấn giám sát thi công xây dựng” của công trình “Sửa chữa 109 căn hộ chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6”

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói thầu của công trình “Sửa chữa 109 căn hộ chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6” với nội dung:

  1. Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật;
  2. Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật;
  3. Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Thi công xây dựng;
  4. Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thi công xây dựng;
  5. Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ đến Trung tâm, thành phần hồ sơ gồm:

        1.1. Đối với năng lực của Tổ chức:

        – Văn bản xin tham gia công tác tư vấn;

        – Hồ sơ năng lực của Nhà thầu (số lượng 01 cuốn);

        – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu đối với đơn vị xin tham gia tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định đấu thầu);

        – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lĩnh vực về thiết kế, thẩm tra thiết kế đối với đơn vị xin tham gia tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật);

        – Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn thời hạn (đối với đơn vị xin tham gia tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật và Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật), có lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện – cơ điện, cấp – thoát nước) thuộc loại công trình dân dụng hạng 2 trở lên.

        – Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn thời hạn (đối với đơn vị xin tham gia tư vấn giám sát thi công xây dựng), có lĩnh vực tư vấn giám sát công công tác xây dựng công trình dân dụng hạng 2 trở lên.

        – Đối với đơn vị xin tham gia tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định đấu thầu: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác đấu thầu hoặc công tác thẩm định các gói thầu về Thi công xây dựng hoặc thi công cung cấp lắp đặt thiết bị mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).

        – Đối với đơn vị xin tham gia tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật và tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác Tư vấn thiết kế/lập dự án đầu tư/thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán/Lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật hoặc thẩm tra thiết kế/thẩm tra dự án đầu tư/thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán/thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).

        – Đối với đơn vị xin tham gia tư vấn lập giám sát thi công xây dựng: Các Hợp đồng tư vấn tương tự mà Nhà thầu đã thực hiện liên quan đến công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc công trình dân dụng mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công việc (chứng minh bằng Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính hợp lệ).

        – Về cơ sở dữ liệu của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu: Các Nhà thầu tham gia phải có tên đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.

        1.2. Đối với năng lực cá nhân của Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu:

        Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu phải có tối thiểu 02 (hai) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định, trong đó:

        – 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Kinh tế hoặc Luật hoặc kinh tế xây dựng);

        – 01 (một) nhân sự tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành về xây dựng);

        1.3. Đối với năng lực cá nhân của đơn vị Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật:

        Tổ tư vấn thiết kế/lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật phải có tối thiểu 03 (ba) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định, trong đó:

         – 01 (một) chủ trì thiết kế kiến trúc (kèm chứng chỉ hành nghề kiến trúc) còn thời hạn.

        – 01 (một) chủ trì thiết kế điện – cơ điện (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế điện – cơ điện hạng 2 trở lên) còn thời hạn.

        – 01 (một) chủ trì lập dự toán (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực định giá xây dựng hạng 2 trở lên) còn thời hạn.

        1.4. Đối với năng lực cá nhân của đơn vị Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật:

        Tổ tư vấn thẩm tra thiết kế/thẩm tra Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật phải có tối thiểu 03 (ba) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định, trong đó:

         – 01 (một) chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc (kèm chứng chỉ hành nghề kiến trúc) còn thời hạn.

        – 01 (một) chủ trì thẩm tra thiết kế điện – cơ điện (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế điện – cơ điện hạng 2 trở lên) còn thời hạn.

        – 01 (một) chủ trì thẩm tra dự toán (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực định giá xây dựng hạng 2 trở lên) còn thời hạn.

        1.5. Đối với năng lực cá nhân của đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

        Tổ tư vấn giám sát thi công xây dựng phải có tối thiểu 02 (hai) nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định, trong đó:

        – 01 (một) giám sát trưởng (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng 2 trở lên) còn thời hạn.

        – 01 (một) giám sát viên (kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hoặc giám sát lắp đặt thiết bị điện – cơ điện, hạng 2 trở lên) còn thời hạn.

        * Lưu ý: Các đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 05 (năm) nội dung trên hoặc tham gia cùng lúc nhiều nội dung trong trường hợp pháp luật cho phép.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 27 tháng 6 năm 2023 đến ngày 03 tháng 7 năm 2023.

Trân trọng./.   

Tiếng Việt