THÔNG BÁO mời đơn vị tham gia tư vấn cho gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2023 Chung cư 12 Tầng” (lần 2)

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng mời các Nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT; thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý vận hành nhà chung cư quan tâm nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính. Thành phần hồ sơ gồm:

        – Hồ sơ năng lực của Công ty; Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

        – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có lĩnh vực về Tư vấn đấu thầu);

        – Các Hợp đồng tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn thẩm định các gói thầu Bảo hiểm cháy nổ mà Nhà thầu đã thực hiện;

        – Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

* Lưu ý: Đơn vị nộp Hồ sơ năng lực chỉ được phép tham gia 01 (một) trong 02 (hai) nội dung Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT hoặc Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian nộp hồ sơ:  Từ 31/8/2023 đến 08/9/2023.

Bài viết khác

Tiếng Việt