THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-SXD-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 1076/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 14 tháng 07 năm 2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 08 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 1367/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 14 tháng 09 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 1585/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 theo hình thức xét tuyển đã phỏng vấn để kiểm tra về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển trong các ngày 23, 24, 25, 26, 27 tháng 11 năm 2020;

Ngày 01 tháng 12 năm 2020 Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã họp thông qua kết quả xét tuyển viên chức năm 2020. Sau 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả này đến thí sinh. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng sẽ trình Sở Xây dựng phê duyệt thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm.

Tải về:

Danh sách tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng ./.

Tiếng Việt