[Tin nội bộ] 10/09/2018

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước ngành xây dựng thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phức tạp do nhiều Sở ban ngành cùng tham gia xây dựng, quản lý theo phân cấp, dẫn đến cơ sở dữ liệu ngành xây dựng còn phân tán, thiếu chính xác, chưa đồng bộ gây khó khăn trong việc tiếp cận, khai thác và tích hợp thông tin phục vụ ra quyết định của lãnh đạo thành phố.

Nhằm đảm bảo tính cấu trúc, tính hệ thống và tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý các nguồn lực phát triển của Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành (quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/11/2012); trong đó bao gồm Hệ thống thông tin quản lý đô thị gồm các lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị, bưu chính viễn thông, quản lý biến đổi khí hậu.

Đối với ngành xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt “Chương trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý xây dựng thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2014- 2020” (quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 08/8/2014). Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện số 9299/KH-SXD-VP ngày 22/10/2014. Đến nay, đã tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục: nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng, lập quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành như: cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, cấp giấy phép xây dựng trực tuyến, quản lý dữ liệu công trình xây dựng dân dụng cao tầng và tập trung đông người.

Do thời gian gần đây, Chính phủ, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các chương trình, đề án có liên quan như:

– Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (kế hoạch số 5205/KH-UBND ngày 21/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố).

– Chương trình Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống thông tin địa lý Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2020 (quyết định số 6771/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố).

– Dự án chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai- Thành phố Hồ Chí Minh (quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố).

– Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình (quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Do đó, hiện nay Trung tâm đang tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các chương trình, đề án có liên quan để nghiên cứu xây dựng kiến trúc tổng thể ngành xây dựng Thành phố và điều chỉnh kế hoạch thực hiện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Tiếng Việt