[Tin nội bộ] 10/09/2018

[Thông báo] Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 2 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Thực hiện Công văn số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 2 năm 2017, như sau:

1.Đối tượng tham dự sát hạch:
Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
– Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
– Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

2.Đăng ký tham dự sát hạch:
– Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề), thành phần hồ sơ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Phụ lục 2 Quyết định 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng, bao gồm:

+ Đơn theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD;
+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân;
+ 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền trắng.
– Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD;
– Trường hợp cá nhân đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề, thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD;
Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3.Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:
– Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm;
– Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút;
– Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề;
– Trường hợp cá nhân đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn. Trong đó, kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên;
– Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ:  http://www.xaydung.gov.vn.
– Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: http://cchnxaydung.gov.vn (hướng dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm).

4.Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề:
a)Địa điểm sát hạch: Trường Trung cấp Xây dựng – Số 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
b)Thời gian sát hạch:
– Thời gian tổ chức sát hạch (dự kiến) ngày 07/04/2017
– Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;
– Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ.
c)Chi phí sát hạch:
Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch là: 500.000 đồng/người.
d)Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC):
Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:
– Lệ phí cấp lần đầu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ;
– Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.
đ) Hình thức nộp chi phí, lệ phí:
– Bằng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
– Trường hợp chuyển khoản (cá nhân ghi rõ họ tên, số CMND/Thẻ căn cước công dân trong nội dung chuyển khoản):
– Tên chủ tài khoản: Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng.
e)Lưu ý:
– Thời gian nộp hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí, lệ phí chậm nhất là ngày 27/03/2017. Các trường hợp nộp hồ sơ sau ngày này được tham dự kỳ sát hạch tiếp theo (chi phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).
– Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo danh sách cá nhân được tham dự sát hạch và đăng tải trên Website:
+ Sở Xây dựng TP.HCM (http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn)
+ Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (http://cosic.vn)
+ Trường Trung cấp Xây dựng (http://tcxd.edu.vn)
– Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại:
+ Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng TP.HCM: 08-3932 6214 số nội bộ 714.
+ Trường Trung cấp Xây dựng TP.HCM: 08-3553 0107./.

Tiếng Việt