THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-SXD-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 3636/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 03 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 12 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viêc chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tổ chức tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2022 theo hình thức xét tuyển, đã phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển trong hai ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2022;

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm đã họp thông qua kết quả xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 của Trung tâm.

Trung tâm Thông báo điểm xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 của thí sinh tham gia xét tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 tại Trung tâm như sau:

Đính kèm: THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LẦN 2 NĂM 2022

Chậm nhất 05 làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả này đến thí sinh, Trung tâm trình Sở Xây dựng xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển viên chức (lần 2) năm 2022 tại Trung tâm theo quy định./.

Bài viết khác

Tiếng Việt