Thông báo triệu tập thí sinh

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-SXD-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 1236/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2018;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo việc triệu tập thí sinh dự ôn tập như sau:

– Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập

+ Thời gian: thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2019  

                      * Sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

                      * Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Địa điểm: Hội trường Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Lầu 13), cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh tham dự ôn tập. Thông báo này được đăng tải chi tiết trên trang thông tin điện tử http://hmcic.vn và niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm.

Đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ./.

Tiếng Việt