[Tin nội bộ] 02/01/2024

CÔNG VĂN về việc quán triệt, yêu cầu viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

Kính gửi:

                 -Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm;

                 -Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội thuộc Trung tâm.

Căn cứ Công văn số 6424/UBND-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông;

Căn cứ Công văn số 7239/SNV-CCVC ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ về cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước.

 Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo như sau:

  1. Yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng phải luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đồng thời vận động người thân cùng tuân thủ quy định.
  2. Đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.
  3. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu Giám đốc Trung tâm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của đảng viên, viên chức và người lao động nếu có vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông theo thông báo của Công an Thành phố.
  4. Giao Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm tổ chức tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của công đoàn viên, đoàn viên – thanh niên, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, bảng tin Chi đoàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình cụ thể nhằm vận động, tuyên truyền việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông đối với viên chức, người lao động Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Thông báo này./.

Tiếng Việt