[Tin nội bộ] 27/10/2020

Bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của TP.HCM “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

  • Bộ sản phẩm infographic: những điểm chính trong Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM

  • Video clip ngắn tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng, nơi làm việc (do Công đoàn cơ sở thành viên Nhà Văn hóa Thanh niên – Công Đoàn cơ sở cơ quan Thành Đoàn thực hiện)

Tiếng Việt