[Tin nội bộ] 24/08/2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Quyết định số 4232/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm...

Xem thêm
Tiếng Việt