[Tin nội bộ] 09/06/2021

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 về thay đổi phương...

Xem thêm
Tiếng Việt