THÔNG BÁO mời đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu quản lý vận hành nhà chung cư R4, R5 thuộc khu tái định cư 38,4ha

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng mời các nhà thầu Tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu quản lý vận hành nhà chung cư R4, R5 thuộc khu tái định cư 38,4ha quan tâm nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức – Hành chính. Hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ năng lực công ty;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Các hợp đồng tư vấn đấu thầu quản lý vận hành nhà chung cư đã thực hiện;
  • Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Hạn chót nộp hồ sơ: 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 01 năm 2022.

Tiếng Việt