[Tin nội bộ] 05/06/2024

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Kế hoạch số 1471/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 4335/KH-SXD-TCCB ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 tại Sở Xây dựng;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (sau đây viết tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

1.1. Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Giải thưởng) được tổ chức 2 năm/lần, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Công tác tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm và các phương tiện truyền thông để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về ý nghĩa và mục đích của việc tổ chức Giải thưởng. Thông qua đó, góp phần huy động sự tham gia rộng rãi của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cá nhân viên chức, người lao động thuộc Trung tâm đối với Giải thưởng trên tất cả lĩnh vực, hướng đến mục tiêu tôn vinh đúng người đúng việc và không bỏ sót những công trình có ý nghĩa tích cực, thiết thực đối với sự phát triển chung của Thành phố, đồng thời khẳng định những giá trị cốt lõi của việc đưa các sáng kiến, công trình, các giải pháp sáng tạo đi vào thực tiễn cuộc sống.

1.3. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin để Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 – năm 2025 thực sự trở thành một hoạt động ý nghĩa, thu hút sự theo dõi, hưởng ứng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

 1. Yêu cầu

2.1. Công tác tuyên truyền về Giải thưởng cần được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng rãi và có chiều sâu; có sự phân tích, đánh giá kịp thời nhằm khơi gợi sức sáng tạo và thu hút sự tham gia của của viên chức, người lao động thuộc Trung tâm. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cập nhật, gắn sáng tạo với thực tiễn, với cộng đồng để Giải thưởng thực sự lan tỏa, là động lực cho phong trào thi đua sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và lộ trình cụ thể của Giải thưởng. Truyền thông luôn đi trước, chủ động, kịp thời, nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận.

2.3. Xác định rõ trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của từng phòng chuyên môn thuộc Trung tâm nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, nhất quán, minh bạch và hiệu quả.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG
 2. Nội dung trọng tâm tuyên truyền

– Thông tin rõ về Quy chế Giải thưởng với các tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm.

– Tuyên truyền các công trình, đề án, sản phẩm sáng tạo đã đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2024 – 2025, từ đó cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo và góp phần hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Cụ thể, các sản phẩm tham gia Giải thưởng thuộc 7 lĩnh vực: (1) phát triển kinh tế; (2) quốc phòng, an ninh; (3) quản lý nhà nước; (4) truyền thông; (5) văn học nghệ thuật; (6) khoa học kỹ thuật; (7) khởi nghiệp sáng tạo.

– Tuyên truyền mạnh mẽ về các công trình, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo thuộc các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm sáng tạo trong khu vực công, cụ thể như: (1) các công trình, sản phẩm sáng tạo về chuyển đổi số với các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng Chính quyền số; hình thành cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số; (2) giải quyết một số vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; (3) các giải pháp, mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn,…

– Giới thiệu các công trình, sản phẩm, chương trình giải pháp hay, những sáng kiến tiêu biểu, dịch vụ sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và xã hội; sẵn sàng tham gia đóng góp để Thành phố ngày càng phát triển bền vững. Tôn vinh tập thể và cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và có những thành tích tiêu biểu cụ thể đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua, văn hóa sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền hướng đến mục tiêu cổ vũ, huy động sự tham gia của đông đảo của tập thể, viên chức, người lao động Trung tâm, nhằm khơi gợi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần kiến tạo nên những công trình, sản phẩm chất lượng, có giá trị thực tiễn cao.

– Bên cạnh việc truyền thông những công trình, sáng kiến, giải pháp sáng tạo mới, cũng cần nhắc lại những giá trị và tính hiệu quả, ứng dụng thực tiễn của các công trình đã đạt giải trong các lần 1, 2, 3, để phát huy và nhân rộng ý nghĩa của việc tổ chức Giải thưởng.

 1. Hình thức tuyên truyền

Thông qua việc triển khai Kế hoạch Tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm tại các cuộc họp, hội nghị và đăng tải trang thông tin điện tử của Trung tâm.

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Giai đoạn 2024 – 2025, cụ thể:

 1. Thời gian triển khai Kế hoạch: từ khi kế hoạch được ban hành (năm 2024), các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, đảm bảo hiệu quả lan tỏa thông tin đến với đông đảo các đối tượng.
 2. Thời gian thông tin Quy chế Giải thưởng: ngay khi Quy chế được ban hành.
 3. Thời gian tuyên truyền, giới thiệu các đề án, công trình, giải pháp, tác phẩm sáng tạo: theo các mốc thời gian: giới thiệu, xét duyệt, bình chọn, công bố,…
 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 5. Trưởng phòng Thông tin – Lưu trữ

Chỉ đạo thực hiện đăng tải thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch “Tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 tại Trung tâm” và các nội dung về Phong trào Thi đua sáng tạo, Giải thưởng Sáng tạo (như Quy chế Giải thưởng; các đề án, công trình, giải pháp sáng tạo mới và các đề án, công trình, giải pháp sáng tạo đã đạt giải thưởng được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn…) trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm, đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ viên chức, người lao động Trung tâm.

 1. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

– Triển khai Kế hoạch đến các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm để quán triệt, phổ biến cho viên chức và người lao động thuộc Trung tâm được biết, hưởng ứng, tham gia và lan tỏa về Giải thưởng.

– Chủ trì, phối hợp với phòng Thông tin – Lưu trữ cung cấp thông tin tuyên truyền, giới thiệu các nội dung về Phong trào Thi đua sáng tạo, Giải thưởng Sáng tạo như Quy chế Giải thưởng; các đề án, công trình, giải pháp sáng tạo mới và các đề án, công trình, giải pháp sáng tạo đã đạt giải thưởng được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

 1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Kế hoạch “Tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 tại Trung tâm” đến toàn thể viên chức và người lao động tại phòng chuyên môn thuộc Trung tâm do mình quản lý.

 1. Các tổ chức chính trị – xã hội thuộc Trung tâm

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, tiếp cận đến từng đối tượng công đoàn viên, đoàn viên để cùng hưởng ứng, tham gia và lan tỏa về Giải thưởng.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 – năm 2025 của Trung tâm, đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tiếng Việt