Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-SXD-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06/5/2016 của Sở Nội vụ  hướng dẫn thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-SXD-TCCB ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 cho Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-SXD-TCCB ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 14496/SXD-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Sở Xây dựng về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 viên chức cho 09 vị trí việc làm (Đính kèm Phụ lục)

II. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng:

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây, được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và các chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm đúng nguyên tắc tuyển dụng.

  1. Tiêu chuẩn dự tuyển:

+ Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh ngạch viên chức tuyển dụng; có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng, trung cấp và phải có kết quả học tập trung bình toàn khóa đạt từ mức trung bình trở lên, ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, có kinh nghiệm, đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/TT/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

III. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

  1. Thành phần hồ sơ gồm (Mỗi thí sinh chuẩn bị 02 bộ hồ sơ):

– Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4×6) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú có chứng thực;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

  1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 29/11/2018 đến hết ngày 26/12/2018 (từ 07g30 đến 17g00, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/thí sinh/lần (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về lệ phí tuyển dụng viên chức).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018. Thông báo này được đăng tải chi tiết trên trang thông tin điện tử http://hmcic.vn hoặc http://hmcic.com.vn và niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm./.

Đơn đăng ký xét tuyển

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Thông báo số 1236 về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 

Tiếng Việt