[Tin nội bộ] 07/12/2021

THÔNG BÁO Về việc nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng

           Căn cứ Hợp đồng số 31/HĐ-TTXD-TT ngày 17/4/2017 giữa Công ty TNHH Emico Sài Gòn và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre tại Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (Giá trị ký kết: 83.000.000 đồng);

           Căn cứ Văn bản số 191/QLNGĐXD-TT ngày 14/9/2017 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre tại Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12;

         Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 037 ngày 27/4/2017 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 30% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 24.900.000 đồng ngày 18/5/2017 từ Chủ đầu tư;

          Ngày 26/11/2021, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng có phát Giấy mời họp số 210/GM-QLNGĐXD về việc nghiệm thu, thanh lý gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre tại P. Đông Hưng Thuận, Quận 12 cho Công ty TNHH Emico Sài Gòn. Tuy nhiên tới nay, Công ty TNHH Emico Sài Gòn vẫn chưa cử đại diện tham dự cuộc họp, cũng như phản hồi về nội dung cuộc họp nêu trên.

         Bằng văn bản này, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng kính thông báo tới Công ty TNHH Emico Sài Gòn: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công văn này được ký, Trung tâm không nhận được phản hồi về nội dung Hợp đồng nêu trên, chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt Hợp đồng số 31/HĐ-TTXD-TT ngày 17/4/2017 với giá trị xác định bằng giá trị tạm ứng nêu trên.      

        Trân trọng./.


        Căn cứ Hợp đồng số 99/HĐ-TTXD-TT ngày 05/6/2017 giữa Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội An Phú Tây (Giá trị ký kết: 350.000.000 đồng);

        Căn cứ Công văn số 473/QLNGĐXD-TT ngày 21/5/2019 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng v/v dừng thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình “Khu nhà ở xã hội An Phú Tây”.

         Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 113 ngày 09/11/2017 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng và khoản tạm ứng 30% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 105.000.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

          Ngày 26/11/2021, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng có phát Giấy mời họp số 207/GM-QLNGĐXD về việc tiếp tục thực hiện, nghiệm thu, thanh lý gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán thuộc công trình Khu nhà ở xã hội An Phú Tây. Tuy nhiên tới nay, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân vẫn chưa cử đại diện tham dự cuộc họp, cũng như phản hồi về nội dung cuộc họp nêu trên.

         Bằng văn bản này, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng kính thông báo tới Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công văn này được ký, Trung tâm không nhận được phản hồi về nội dung Hợp đồng nêu trên, chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt theo Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng của Hợp đồng số 99/HĐ-TTXD-TT ngày 05/6/2017 với giá trị xác định bằng giá trị tạm ứng nêu trên.      

        Trân trọng./.


Căn cứ Hợp đồng số 06/HĐ-TTXD-TT ngày 03/02/2016 giữa Ông Nguyễn Đức Mậu và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình (Giá trị hợp đồng: 35.000.000 đồng);

         Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 234 ngày 19/02/2016 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 17.500.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

          Ngày 26/11/2021, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng có phát Giấy mời họp số 211/GM-QLNGĐXD về việc nghiệm thu, thanh lý gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình. Tuy nhiên tới nay, Ông Nguyễn Đức Mậu tham dự cuộc họp, cũng như phản hồi về nội dung cuộc họp nêu trên.

         Bằng văn bản này, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng kính thông báo tới Ông Nguyễn Đức Mậu: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công văn này được ký, Trung tâm không nhận được phản hồi về nội dung Hợp đồng nêu trên, chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt theo Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng của Hợp đồng số 06/HĐ-TTXD-TT ngày 03/02/2016 với giá trị xác định bằng giá trị tạm ứng nêu trên.       

        Trân trọng./.


Căn cứ Hợp đồng số 55A/HĐ-TTXD-TT ngày 20/8/2014 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình “Khối nhà Hưng Điền 1- Khu dân cư Hưng Điền” (Giá trị ký kết: 222.000.000 đồng);

         Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 494 ngày 16/4/2015 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 30% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 66.000.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

          Ngày 26/11/2021, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng có phát Giấy mời họp số 208/GM-QLNGĐXD về việc nghiệm thu, thanh lý gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Khối nhà Hưng Điền 1- Khu dân cư Hưng Điền. Tuy nhiên tới nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng vẫn chưa cử đại diện tham dự cuộc họp, cũng như phản hồi về nội dung cuộc họp nêu trên.

         Bằng văn bản này, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng kính thông báo tới Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công văn này được ký, Trung tâm không nhận được phản hồi về nội dung Hợp đồng nêu trên, chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt theo Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng của Hợp đồng số 55A/HĐ-TTXD-TT ngày 20/8/2014 với giá trị xác định bằng giá trị tạm ứng nêu trên.      

        Trân trọng./.

Tiếng Việt