[Tin nội bộ] 05/07/2024

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SXD-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 của Quốc hội ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-SXD-VP ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-SXD-VP ngày 12 tháng 5 năm 2024 của Sở Xây dựng về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng (điều chỉnh lần 1).

Nay Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo đến thủ trưởng các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 (theo biểu mẫu đính kèm). Đề nghị các phòng chuyên môn đôn đốc, khẩn trương nghiêm túc thực hiện việc giải ngân thanh toán kịp tiến độ./.

 

 

 

   Biểu mẫu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính                                

Đơn vị:

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chương: 419

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 7 năm 2024

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI
NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

 

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

 Dự toán được giao

 Dự toán thực hiện 6 tháng đầu
năm 2024

 Dự toán thực hiện /Dự toán được giao (%)

 Dự toán thực hiện 6 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

I

Số thu phí, lệ phí

100

39,9

39,9%

95,7%

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

100

39,9

39,9%

95,7%

2

Phí xét tuyển viên chức

0

0

0

0

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

90

12,2

13,5%

37,9%

1

Chi hoạt động sự nghiệp

0

0

0

0

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

0

0

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0

0

0

0

2

Chi quản lý hành chính

90

12,2

13,5%

37,9%

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

90

12,2

13,5%

37,9%

2.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

0

0

0

0

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

10

4,0

39,9%

95,7%

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

10

4,0

39,9%

95,7%

2

Phí xét tuyển viên chức

0

0

0

0

B

Thu, chi nguồn dịch vụ

       

1

Thu dịch vụ

0

2.040

0

367,8%

2

Chi dịch vụ

0

295

0

125,3%

3

Chênh lệch thu chi

0

1.745

0

707,8%

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

0

349

0

707,8%

5

Chênh lệch thu chi sau thuế

0

1.396

0

707,8%

C

Dự toán chi ngân sách nhà nước

251.989

21.318

8,5%

60,7%

 

Nguồn ngân sách trong nước

       

I

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

27.939

12.385

44,3%

201,0%

1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

25.052

11.928

47,6%

193,6%

2

Cải cách tiền lương ngân sách thành phố

2.887

457

15,8%

0

II

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

224.050

8.933

4,0%

30,8%

1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

205.417

4.075

2,0%

16,1%

1.1

Kinh phí vận chuyển hồ sơ chuyên ngành

202

7

3,2%

0

1.2

Kinh phí thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng

602

49

8,1%

104%

1.3

Kinh phí quản lý vận hành, bảo trì, bảo hiểm cháy, nổ nhà tái định cư thuộc sở hữu Nhà nước

83.554

1.796

2,1%

34%

1.4

Kinh phí quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa quỹ nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước

35.144

1.601

4,6%

214%

1.5

Kinh phí quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố (bảo trì, sửa chữa và nộp thuế đất phi nông nghiệp)

10.419

0

0

0

1.6

Kinh phí đo vẽ, quản lý, sửa chữa căn hộ nhà tái định cư và đo vẽ bản đồ hiện trạng, kiểm tra nội nghiệp, cắm mốc, phát quang nền đất tái định cư trên địa bàn Thành phố

34.897

238

0,7%

0

1.7

Kinh phí mua sắm

516

0

0

0

1.8

Kinh phí để triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông

39.698

0

0

0

1.9

Kinh phí chăm lo Tết Giáp thìn năm 2024

385

385

100%

0

2

Cải cách tiền lương ngân sách thành phố

18.633

4.858

26,1%

132%

Tiếng Việt