[Tin nội bộ] 16/12/2021

THÔNG BÁO Về việc nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng

     Công trình: Văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ

     Địa điểm: số 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình.

 

Căn cứ Hợp đồng số 06/HĐ-TTXD-TT ngày 03/02/2016 giữa Ông Nguyễn Đức Mậu và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình (Giá trị hợp đồng: 35.000.000 đồng);

Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 234 ngày 19/02/2016 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 50% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 17.500.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

          Căn cứ Giấy mời họp số 211/GM-QLNGĐXD về việc nghiệm thu, thanh lý gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại số 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình;

Căn cứ thông báo số 2702/TB-QLNGĐXD-TT ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 06/HĐ-TTXD-TT ngày 03/02/2016;

Đến thời điểm hiện nay ngày 15/12/2021, Ông Nguyễn Đức Mậu vẫn chưa đến Trung tâm để dự họp theo Giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng của Hợp đồng số 06/HĐ-TTXD-TT ngày 03/02/2016, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 35.000.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 17.500.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 17.500.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                  0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 06/HĐ-TTXD-TT ngày 03/02/2016 giữa Ông Nguyễn Đức Mậu và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre

     Địa điểm: Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

 

Căn cứ Hợp đồng số 31/HĐ-TTXD-TT ngày 17/4/2017 giữa Công ty TNHH Emico Sài Gòn và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật Khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre tại Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (Giá trị ký kết: 83.000.000 đồng);

           Căn cứ Văn bản số 191/QLNGĐXD-TT ngày 14/9/2017 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre tại Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12;

Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 037 ngày 27/4/2017 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 30% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 24.900.000 đồng ngày 18/5/2017 từ Chủ đầu tư;

          Căn cứ Giấy mời họp số 210/GM-QLNGĐXD về việc nghiệm thu, thanh lý gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật khu thấp tầng dự án Khu C Đài Phát Sóng Quán Tre tại P. Đông Hưng Thuận, Quận 12 cho Công ty TNHH Emico Sài Gòn;

Căn cứ thông báo số 2703/TB-QLNGĐXD-TT ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 31/HĐ-TTXD-TT ngày 17/4/2017;

Đến thời điểm hiện nay ngày 15/12/2021, Công ty TNHH Emico Sài Gòn vẫn chưa cử đại diện đến Trung tâm để dự họp theo Giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo các thông tin đã nêu tại Thông báo số 2703/TB-QLNGĐXD-TT, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 83.000.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 24.900.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 24.900.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                  0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 31/HĐ-TTXD-TT ngày 17/4/2017 giữa Công ty TNHH Emico Sài Gòn và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Khối nhà Hưng Điền 1- Khu dân cư Hưng Điền

     Địa điểm: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

         Căn cứ Hợp đồng số 55A/HĐ-TTXD-TT ngày 20/8/2014 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình “Khối nhà Hưng Điền 1- Khu dân cư Hưng Điền” (Giá trị ký kết: 222.000.000 đồng);

         Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 494 ngày 16/4/2015 của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng và khoản tạm ứng 30% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 66.000.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

          Căn cứ Giấy mời họp số 208/GM-QLNGĐXD về việc nghiệm thu, thanh lý gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình Khối nhà Hưng Điền 1- Khu dân cư Hưng Điền;

Căn cứ thông báo số 2704/TB-QLNGĐXD-TT ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 55A/HĐ-TTXD-TT ngày 20/8/2014;

Đến thời điểm hiện nay ngày 15/12/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng vẫn chưa cử đại diện đến Trung tâm để dự họp theo Giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng của Hợp đồng số 55A/HĐ-TTXD-TT ngày 20/8/2014, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 222.000.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 000.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B :   000.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                   0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 55A/HĐ-TTXD-TT ngày 20/8/2014 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./


     Công trình: Khu nhà ở xã hội An Phú Tây

     Địa điểm: Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

 

         Căn cứ Hợp đồng số 99/HĐ-TTXD-TT ngày 05/6/2017 giữa Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) về việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội An Phú Tây (Giá trị ký kết: 350.000.000 đồng);

        Căn cứ Công văn số 473/QLNGĐXD-TT ngày 21/5/2019 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng v/v dừng thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình “Khu nhà ở xã hội An Phú Tây”.

         Căn cứ Hóa đơn Giá trị gia tăng số 113 ngày 09/11/2017 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng và khoản tạm ứng 30% Giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền 105.000.000 đồng cùng ngày từ Chủ đầu tư;

          Căn cứ Giấy mời họp số 207/GM-QLNGĐXD về việc tiếp tục thực hiện, nghiệm thu, thanh lý gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán thuộc công trình Khu nhà ở xã hội An Phú Tây;

Căn cứ thông báo số 2705/TB-QLNGĐXD-TT ngày 03/12/2021 của Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng về việc thanh lý Hợp đồng số 99/HĐ-TTXD-TT ngày 05/6/2017;

Đến thời điểm hiện nay ngày 15/12/2021, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân vẫn chưa cử đại diện đến Trung tâm để dự họp theo Giấy mời và thông báo nêu trên.

Theo Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng của Hợp đồng số 99/HĐ-TTXD-TT ngày 05/6/2017, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tiến hành thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

 • Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) : 350.000.000 đồng
 • Giá trị quyết toán hợp đồng (đã bao gồm VAT): 105.000.000 đồng
 • Giá trị Bên A đã thanh toán cho bên B : 105.000.000 đồng
 • Giá trị Bên A còn phải thanh toán cho bên B :                   0 đồng.

Sau thời điểm biên bản thanh lý hợp đồng này được ban hành, mọi khiếu kiện và khiếu nại về hợp đồng Trung tâm sẽ không giải quyết. Hợp đồng số 99/HĐ-TTXD-TT ngày 05/6/2017 giữa Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (nay là Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng) được kết thúc.

Trân trọng./

Tiếng Việt