[Tin nội bộ] 18/10/2022

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 09 tháng năm 2022

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-SXD-VP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Xây dựng về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Nay Trung tâm thông báo đến thủ trưởng các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động tình hình đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 09 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước theo biểu mẫu đính kèm. Đề nghị các phòng chuyên môn đôn đốc, khẩn trương nghiêm túc thực hiện việc giải ngân thanh toán kịp tiến độ./.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM
(Theo Thông báo số                 /TB-QLNGĐXD-TCKT ngày     tháng 10 năm 2022
của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng)
        ĐVT: Triệu đồng
STT Nội dung Dự toán năm 2022 Ước thực hiện 9 tháng SO SÁNH (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4 5 6
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí 100 147,0 100% 51%
1.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ 100 133,5 100% 50%
1.2 Phí xét tuyển viên chức 0 13,5 0 67%
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 90 133,7 100% 52%
2.1 Chi sự nghiệp 90 133,7 100% 52%
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 90 133,7 100% 52%
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0
2.2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0
3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 10 13,4 100% 50%
3.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ 10 13,4 100% 50%
3.2 Phí xét tuyển viên chức 0 0 0 0
II Thu, chi nguồn dịch vụ        
1 Thu dịch vụ 0 3282 0 106%
2 Chi dịch vụ 0 1484 0 164%
3 Chênh lệch thu chi 0 1798 0 59%
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 359,6 0 59%
5 Chênh lệch thu chi sau thuế 0 1438,4 0 59%
II Dự toán chi ngân sách nhà nước     248.762   62%  
1 Chi hoạt động kinh tế     232.762       15.616 66% 120%
1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tự chủ       12.538         9.985 114% 86%
1.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không tự chủ     220.224         5.631 63% 181%
2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ       16.000 0 0 0
2.1 Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở       16.000 0 0 0
Tiếng Việt