$cat

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức...

Xem thêm
Tiếng Việt