$cat

THÔNG BÁO Về việc mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn gói thầu “In bìa hồ sơ, phôi chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng”

Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê...

Xem thêm
Tiếng Việt