THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-SXD-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Căn cứ Thông báo số 1076/TB-QLNGĐXD-TCCB ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 1367/TB-QLNGĐXD-TCCB ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 1585/TB-QLNGĐXD-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ báo cáo ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức năm 2020,

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức: 01 thí sinh (Đính kèm danh sách).

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại Thông báo của Trung tâm và đăng tải trên trang thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm./.

Tải về:

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo 1776/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 13/11/2020

Tiếng Việt