THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SXD-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-SXD-TCCB ngày 26 tháng 3 năm 2021  của Giám đốc Sở Xây dựng về việc giao số lượng người làm việc, số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-SXD-TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-SXD-TCCB ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTDVC-TCHC ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2021

Tổng số 18 thí sinh (Tải về danh sách)

2. Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn

– Được niêm yết công khai tại: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng,  Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://hmcic.vn của Trung tâm.

– Nội dung phỏng vấn là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu mà Hội đồng xét tuyển thông báo.

– Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

Thời gian phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm sẽ thông báo đến từng cá nhân đăng ký dự tuyển sau.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng – Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển biết và thực hiện. Nếu có vấn đề gì vướng mắc thí sinh liên hệ trực tiếp với ông Dương Đông Vũng – Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, điện thoại 0918 738 103 để được giải đáp./.

Tải về Thông báo số 01/TB-HĐTDVC-TCHC ngày 21 tháng 6 năm 2021  về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Tiếng Việt