[Companys News] 17/07/2019

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Công văn số 14496/SXD-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
Căn cứ Thông báo số 1236/TB-QLNGĐXD-TCHC ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc tuyển dụng viên chức năm 2018.
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018; Quyết định số 467/QĐ-QLNGĐXD-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018.
Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 theo hình thức xét tuyển, bằng hình thức phỏng vấn trong các ngày 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 và 14 tháng 6 năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã họp thông qua kết quả xét tuyển. Sau 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả này đến thí sinh. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng sẽ trình Sở Xây dựng phê duyệt thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm.
Đính kèm: Danh sách tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng ./.

English