[Companys News] 16/08/2019

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân  Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tại Công văn số 752/QLNGĐXD-TCHC ngày 12 tháng 7 năm 2019,

Giám đốc Sở Xây dựng công nhận kết quả của 70 thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Tải về Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018).

Giao Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thực hiện các nội dung như sau:

  1. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử của Sở và đơn vị.
  2. Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển.
  3. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc (nếu có), kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
  4. Báo cáo Sở Xây dựng về việc tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển, kết quả chấm phúc khảo và đề xuất thời gian, địa điểm mời người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc
English