[Companys News] 12/09/2019

Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của      Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của      Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức,      viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của       Sở Nội vụ về thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân  Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tại Công văn số 890/QLNGĐXD-TCHC ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2018,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển của 70 thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (đính kèm Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018).

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thực hiện các nội dung như sau:

  1. Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển đã đăng ký và thông báo công khai trên trang tin điện tử của đơn vị theo quy định.
  2. Thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo đúng quy định.
  3. Thực hiện chế độ tập sự (nếu có) đối với người trúng tuyển theo quy định.
  4. Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với người trúng tuyển có đủ điều kiện theo đúng quy định.
  5. Tổng hợp các trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định và đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó (nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-SXD-TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Sở Xây dựng)

English