Construction management Construction management

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN

  • Thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của cấp Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây cũng là điều kiện, quyền hạn để các công ty xây dựng tham gia hoạt động xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Tham mưu Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
  • Tư vấn, hướng dẫn cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp Chứng chỉ các vấn đề liên quan thủ tục hành chính.
  • Nghiên cứu, triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động, đăng tải thông tin.

tra cứu chứng chỉ NĂNG LỰC hoạt động xây dựng của TỔ CHỨC

tra cứu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

English