Research and Applying Technology Research and Applying Technology

THỎA THUẬN HỢP TÁC

 • Hợp tác quốc tế.
 • Kết nối đoàn thanh niên; giao lưu về thể thao và văn hóa.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ cấp Chứng chỉ hành nghềhoạt động xây dựng của cá nhân; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
 • Ký kết chiến lược trong lĩnh vực tư vấn: Thẩm tra, thiết kế, kiểm định, quan trắc, giám sát, …
 • Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, pháp lý, nghiệm thu,…
 • Cung cấp hồ sơ lưu trữ, dữ liệu thông tin về nhà, địa chất công trình.
 • Hợp tác về chuyển giao công nghệ, thiết bị mới .

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 • Nghiên cứu khoa học
 • Tập huấn về giám định tư pháp chuyên ngành xây dựng và tập huấn tiêu chuẩn
 • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định viên
 • Tham gia các hội nghị mạng kiểm định tổ chức và đóng góp các tham luận chuyên môn, nghiệp vụ
 • Tổ chức các buổi học thuật chuyên ngành hàng tháng
 • Tâp huấn ứng dụng các thiết bị hiện đại vào công tác thí nghiệm của đơn vị

 

English