[Tin nội bộ] 24/08/2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 4232/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án sắp sếp lại, xử lý và điều chuyển tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thanh lý tài sản công;
Quyết định số 884/QĐ-QLNGĐXD ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám Định xây dựng về phê duyệt phương án phá dỡ hiện trạng công trình tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 20191-20/CT-Eximvas ngày 21 tháng 08 năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Eximvas.
Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3 theo các nội dung sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
 Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng
 Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 Tp.HCM.
2. Tên tài sản đấu giá
Thực hiện phá dỡ và thu hồi vật tư, vật liệu của công trình xây dựng tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản công theo hình thức kết hợp việc phá dỡ tài sản với việc bán vật tư, vật liệu thu hồi (theo Chứng thư thẩm định giá số 20191-20/CT-Eximvas ngày 21 tháng 08 năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Eximvas) là: 42.728.651 đồng, giá chưa bao gồm VAT
(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn sáu trăm năm mươi mốt đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá, cụ thể:
 Có trụ sở văn phòng cố định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 Có địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá;
b) Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
 Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp;
 Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản;
 Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại đơn vị, các đấu giá viên đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại Điều 20 của Luật đấu giá;
 Đã thực hiện bán đấu giá tài sản thành công, có tối thiểu 03 Hợp đồng trở lên (thể hiện bằng thanh lý hợp đồng).
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
e) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố.
5. Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
a) Thành phần hồ sơ:
 Hồ sơ năng lực: 01 bộ bản photo sao y, đóng quyển (gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp; Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản của Sở Tư pháp; có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, kinh nghiệm của các đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên, các hợp đồng tổ chức cuộc đấu giá kèm theo thanh lý hợp đồng…);
 Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản chính;
 Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (gồm: mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu thành và chi phí đấu giá trong trường hợp không thành: 01 bản chính
 Lưu ý:
+ Trường hợp nộp trực tiếp: Người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu; Giấy chứng minh nhân dân.
+ Trường hợp gửi theo đường bưu điện: Hồ sơ được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00, của ngày kết thúc nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại
b) Thời gian nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): 03 ngày, kể từ ngày 25/8/2020 đến ngày 27/8/2020.
c) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Phát triển nhà (lầu 2) – Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Cao ốc số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hệ: Phòng Phát triển nhà – Điện thoại: 028 66812007
Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng xin thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia./.

Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng
Nguyễn Thanh Hải
Đã ký
Phòng Phát triển nhà

Tải về Thông báo số 1273/TB-QLNGĐXD-PTN ngày 21/8/2020 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Việt