[Tin nội bộ] 10/09/2018

[Thông báo] Về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 1 năm 2017

Thực hiện Thông báo số 2104/TB-SXD-TTDVXD ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành...

Xem thêm
Tiếng Việt